През 2023 г. „Дни на предизвикателствата” ще представят проекта на БДЗП за закупуване на земи в Сакар планина, където могат да бъдат задомени и съхранени няколко застрашени от човешката дейност вида  – лалугерът, царският орел и соколът, чиито естествени местообитания – пасищата, масово биват превръщани в обработваеми земи, от което тези видове нямат друг избор, освен да избягат.
 
Сакар планина е едно от най-подходящите места, където в момента гнездят повечето от царските орли в България. През изминалите години с дарения и с европейска помощ Българското дружество за защита на птиците вече закупи парцели в Сакар, където се поддържа пасищно животновъдство, поставят се изкуствени гнезда за грабливите птици и се заселват наново колонии на лалугери.
 
Целта е да бъдат увеличени „владенията” на царския орел, ловния сокол и лалугера в Сакар. Цената на земята там показва, че ако заедно съберем 100 000 лева, можем да осигурим още близо 100 декара за тези три вида. Всеки един дарен лев приблизително се равнява средно на още един квадратен метър земя под закрила!

Вижте повече информация на официалния сайт на кампанията